Alias: Lily and Sarah
(15, going on 16)
diamondtiara:

Sigrid Agren // Emilio Pucci F/W 2011